สอศ. แถลงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียน 2564

การใช้งาน

Google Classroom

การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย

New Google Site

ประกาศ เปิดเรียน 1 2564