แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี                                          
map srtc
                                        แผนที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี                            

 ผังวท. สุราษฎร์ธานี2x