เขียนโดย Super User
 
                                      แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี                                          
map srtc
                                        แผนที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี                            
map srtc2

 

หมายเลข 1      
 อาคารอำนวยการ อาคาร 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2516                                                       
หมายเลข 2
 อาคาร 2 อาคารเรียนสามัญ/วิทยาศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2520
หมายเลข 3
 อาคาร 3 อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
หมายเลข 4
 อาคาร 4 อาคารแผนกวิชาเทคนิคการผลิต, แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2537
หมายเลข 5     
 อาคาร 5 อาคารแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2535
หมายเลข 6      
 อาคาร 6 อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2538-2540
หมายเลข 7      
 อาคาร 7 อาคารแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2540
หมายเลข 8      
 อาคาร 8 อาคารเรียนสามัญ/อาคารเรียนปริญญาตรี อาคาร 4 ชั้น ขนาด 1,920 ตารางเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2559
หมายเลข 9      
 อาคาร 9 อาคารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2564
หมายเลข 10      
 อาคาร 10 อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ขนาด 336 ตารางเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520
หมายเลข 11        
 อาคารโรงอาหาร ขนาด 350 ตารางเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520
หมายเลข 12 
 อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ขนาด 900 ตารางเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2549
หมายเลข 13  
 ป้อมยาม
หมายเลข 14 
 พระพุทธรูประจำสถานศึกษา
หมายเลข 15
 ร้านกาแฟชาวช่าง
หมายเลข 16
 งานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หมายเลข 17
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หมายเลข 18
 ศูนย์วิทยบริการ/ศูนย์ประสานงาน STGEC ขนาด 995 ตารางเมตร อาคาร 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2547
หมายเลข 19
 ห้องน้ำนักเรียนนักศึกษาหญิง
หมายเลข 20 
 ห้องน้ำนักเรียนนักศึกษาชาย
หมายเลข 21 
 งานพัสดุ
หมายเลข 22
 งานยานพาหนะ
โดมอเนกประสงค์
 อาคารรินทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2562