รายการค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ             แหล่งงบประมาณ        รวม    หมายเหตุ 
   รายได้  งปม.   อุดหนุน 
     1  แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 - เครื่องปรับอากาศ (ห้องอัจฉริยะ)

    2

    45,500

  91,000

     

     

  91,000
 
     2   งานบุคลากร
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
 - เครื่องสแกนเนอร์

    1
    1 

    11,000
    16,000

  11,000
  16,000
           
  11,000
  16,000 
 
     3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    3 

    45,500
  136,500             
136,500 
 
     4   แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 - ตู้น้ำเย็น 

    1

    25,000
  25,000             
  25,000 
 
     5  หมวดภาษาอังกฤษ
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    1

    45,500

  45,500

     

     

  45,500
 
     6  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง

    2

    23,990

  47,980

     

     

  47,980
 
     7  งานบุคลากร
 - กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม

    2

    35,000

  70,000

     

     

  70,000
 
     8  แผนกวิชาช่างยนต์
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    2

    44,500

  91,000

     

     

  91,000
 
     9  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง

    1

    23,990

  23,990

     

     

  23,990
 
   10  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดสังคม
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

    1
     
    5

    23,990

    25,000

  23,990
 
125,000
     -       
  23,990

125,000
 
   11   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 - โต๊ะหมู่บูชา

    1 

    16,000

  16,000 

     - 

     

  16,000 
 
                                       รวมเงิน     380,970  722,960      -       -  722,960  

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ        แหล่งงบประมาณ          รวม    หมายเหตุ 
รายได้  งปม.   อุดหนุน
    1 แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งฯ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
     
     1
   
100,000

100,000

     -

      -

100,000
 
    2 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
- ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

     1 

100,000
       
100,000

     -

      -

100,000
 
    3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

     1

199,000

199,000

     -

      -

199,000
 
                                       รวมเงิน   399,000  399,000      -       - 399,000   


ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


ลูกศร1ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลูกศรข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565