เขียนโดย Super User
 
 

 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2565 

- ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 7 ประจำปี 2565 

- ประจำงวด 8 ประจำปี 2565 

- ประจำงวด 9 ประจำปี 2565

- ประจำงวด 10 ประจำปี 2565

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2564

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

- ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

- ประจำงวด 6 ประจำปี 2564 

- ประจำงวด 7 ประจำปี 2564 

- ประจำงวด 8 ประจำปี 2564 

- ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

- ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

- ประจำงวด 11 ประจำปี 2564 

- ประจำงวด 12 ประจำปี 2564   

- งบทดลองประจำงวดที่ 1 - 16 ประจำปี 2564 

- รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานการบัญชี  

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 20 เมษายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 
หมวด: