♦ งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2567

- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1
- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2
- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3
- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4
- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5
- รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6
รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7

♦ งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2566
♦ งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2565 
♦ งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี 2564

wiyada01นางสาววิยะดา  คงแก้ว
หัวหน้างานการบัญชี
  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานการบัญชี  
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูล 15 พฤษภาคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 
 
หมวด: