ประกาศรับสมัคร

calen[24-12-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
calen[16-12-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
calen[13-12-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ พร้อมหลักสูตรการสอบ
calen
[03-12-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
calen[02-12-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
calen[29-11-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
calen[24-11-64]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
calen[04-11-64] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน พร้อมหลักสูตรการสอบ
calen
[29-10-64] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2565
calen
[25-10-64] 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานบุคลากร  

1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
    การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จ
    บำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

7. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 7 พฤษภาคม 2564

 

หมวด: