เขียนโดย Super User

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน                                                                

1. จัดทําแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี

2. ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนว
    พระราชดําริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการ พัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อ
    แก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

4. ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และ หน่วยงานอื่นๆ

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
   โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ ช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
   เร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ

7. ดําเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรค เอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทาง
    สื่อมวลชนต่างๆ

9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ คําแนะนํา ในการประกอบอาชีพ
    แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

 

หมวด: