arrow1วารสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

arrow1 แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

arrow1กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)

arrow1รายละเอียดการดำเนินการสอนวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

arrow1 แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

แบบฟอร์มงานวิจัย

บันทึกปะหน้าส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ WORD)

บันทึกปะหน้าส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ PDF)

1.ฟอร์มวิจัยการสร้างเอกสารประกอบการสอน

2.ฟอร์มวิจัยแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน

3. ฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน