arrow1วารสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

arrow1 แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

arrow1กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)

arrow1รายละเอียดการดำเนินการสอนวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

arrow1 แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

แบบฟอร์มงานวิจัย

บันทึกปะหน้าส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ WORD)

บันทึกปะหน้าส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน (ไฟล์ PDF)

ฟอร์มวิจัยการสร้างเอกสารประกอบการสอน

ฟอร์มวิจัยแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน

ฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบลงทะเบียนเสนอผลงานบทความวิจัย (ไฟล์ word)

แบบลงทะเบียนเสนอผลงานบทความวิจัย (ไฟล์ pdf)

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

เทมเพลตโปสเตอร์ (ไฟล์ word)

เทมเพลตโปสเตอร์ (ไฟล์ pdf)

  

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษา

แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ใบสมัครขอรับทุกการศึกษา (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)