เขียนโดย Super User

จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2564
(หน่วย : คน)
จำนวนบุคลากร 2 64

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2564

(หน่วย : คน)
จำนวนบุคลากร1 2 64


ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564