67 03 11 06

ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา...

67 03 11 06

วันจันทร์ ที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี "การเสริมสร้างสมรรถะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี...

67 03 11 06

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ...