จำนวนนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) / การฝึกวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ที่ ระดับชั้น/ห้อง ปกติ ปวช. ปกติ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ทวิภาคี ปวส. ทวิภาคี ป.ตรี
1  ปวช.2ชย.5 - - 41 - -
2  ปวช.3ชย.1 37 - - - -
3  ปวช.3ชย.2 40 - - -
4  ปวช.3ชย.3 36 - - -
5  ปวช.3ชย.4 39 - - - -
6  ปวช.3ชย.5 26 - - - -
7  ปวช.3ชย.6   - - 27 - -
8  ปวส.2ชย.3  - - - 25 -
9  ปวส.2ชย.4  - - - 39 -
10  ปวช.3ชก.1 35 - - - -
11  ปวช.3ชก.2 36 - - - -
12  ปวช.3ชก.3 40 - - - -
13  ปวช.3ชพ.1  12 - - - -
14  ปวส.2ทผ.1 - 40 - - -
15  ปวช.3ชช.1 28 - - - -
16  ปวช.2ชฟ.5 - - 20 - -
17  ปวช.3ชฟ.1 43 - - - -
18  ปวช.3ชฟ.2 39 - - - -
19  ปวช.3ชฟ.3 39 - - - -
20  ปวช.3ชฟ.4 40 - - - -
21  ปวช.3ชฟ.5 - - 14 - -
22  ปวส.2ชฟ.3 - - - 31 -
23  ปวช.3ชอ.1 33 - - - -
24  ปวส.2ชอ.2 - - - 15 -
25  ปวช.3ชส.1 37 - - - -
26  ปวช.3ชส.2 33 - - - -
27  ปวช.3ชส.3 27 - - - -
28  ปวส.2ชส.2 - - - 16 -
29  ปวช.3ชถ.1 35 - - - -
30  ปวช.3ชถ.2 14 - - - -
31  ปวช.3อย.1 13 - - - -
32  ปวส.2ทส.1 - 22 - - -
33  ปวส.2ทส.2 - 23 - - -
34  ปวส.2ทร.1 - - - 8 -
35  ปวช.3ลจ.1 18 - - - -
36  ปวส.2ลจ.1 - - - 22 -
37  ปวช.3มน.1 23 - - - -
38  ปวส.2มน.1 - 12 - - -
39  ปวส.2มน.2 - 14 - - -
40  เทคโนโลยียานยนต์  - - - - 24
41  เทคโนโลยียานยนต์ (สมทบ) - - -  - 21
42  เทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - 25
43  เทคโนโลยีไฟฟ้า (สมทบ) - - - - 25
44  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - - 22
45  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (สมทบ) - - - - 3
46  เทคโนโลยียาง  - - - -
  รวมทั้งสิ้น 723 111 102 156 127
   ปวช. ปวส. ระบบปกติ 834      
   ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี     258  
   ปริญญาตรี         127

 
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566