DVE 


ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

  แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ลูกศร1 แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ลูกศร หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระบบปกติ
ลูกศร1 หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี
ลูกศร หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

  หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุง และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูล 24 พฤษฎาคม 2566

 

 

หมวด: