เขียนโดย Super User

DVE 


ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

  แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ลูกศร1 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ในสถานประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ลูกศร หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระบบปกติ
ลูกศร1 หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ระบบปกติ
ลูกศร ข้อมูลการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ระดับ ปวช.
ลูกศร1 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ปวส.
ลูกศร หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.
ลูกศร1 หนังสืออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ/หน่วยงาน ระดับ ปวส.
ลูกศร แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี 
ลูกศร1 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี
ลูกศร แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

♦ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. ปวส.
ลูกศร ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ในสถานประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ลูกศร1 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี (Word) (PDF)
ลูกศร แบบแจ้งความประสงค์ขอฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Excel) (PDF)
ลูกศร1 หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี (Word) (PDF)
ลูกศร หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (Word) (PDF)
ลูกศร1 หนังสือคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
ลูกศร หนังสืออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ/หน่วยงาน (Word) (PDF)
ลูกศร1 ข้อมูลการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร

  แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี
ลูกศร ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ในสถานประกอบการ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ลูกศร1 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี (Word) (PDF)
ลูกศร ใบสมัครฝึกปฏิบัติงานระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี (Word) (PDF)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุง และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูล 24 พฤษฎาคม 2566

 

 

หมวด: