ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566
12

66 สถิติ

แยกตามระบบการจัดการเรียนการสอน

ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) 
ระบบปกติ 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) 
ระบบทวิภาคี 
  
 รวมทั้งหมด (คน)    หมายเหตุ     
ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ป.ตรี
1.  10 มิ.ย. 66 2,479 780 211 442 240 4,152  
 2.   10 พ.ย. 66 2,428 767 205 435 265 4,100  


ที่มา : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี