หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ตอนบน 

1. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาและรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side)

2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
    การพัฒนาสมรรถนะผู้สําเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐

3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์
    ด้านวิชาชีพ และบริหารจัดการกําลังคนเพื่อให้เพียงพอต่อความ ต้องการของสถานประกอบการ บริหารจัดการระบบดูแล
    พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และจัดตั้งกองทุน ช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา

4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใน กลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม และจับคู่ผู้
    สําเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ

5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัย และสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตและ พัฒนากําลังคน

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: