เขียนโดย Super User

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA 

ปก Page 3 ปก Page 2 ปก Page 1

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
ที่สอดคล้องกับธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA

"การประเมินคุณภาพ
และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ"

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเป็นเจ้าของธุรกิจ

s

 

s1 s2
s3 s4
s5 s6
s7 s8

 

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

1. ทําหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ดําเนินการ บ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไป
    ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กําหนด

2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม

3. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ บ่มเพาะ

5. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการ บ่มเพาะ

6. ดําเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทาง ราชการ และที่คณะกรรมการบริหาร
    ศูนย์บ่มเพาะกําหนด

7. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

9. งานอื่นๆ ตามที่สถานศึก ษามอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2563

 

หมวด: