a4dd5ca1d1ff7bd1735f6d702a984f03 full

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA

รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565
Capture3 Capture2
Capture1

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การประเมินคุณภาพ
และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
ที่สอดคล้องกับธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม"
"แนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ"

 ลูกศร สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 ลูกศร1 สรุปผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564
64 ปก Page 01 250 64 ปก Page 02 250 64 ปก Page 03 250

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม"
"แนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
ที่สอดคล้องกับธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การประเมินคุณภาพ
และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ"

 ลูกศร สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 ลูกศร1 สรุปผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 ลูกศร ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเป็นเจ้าของธุรกิจ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. ทำหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ดำเนินการบ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กำหนด
2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม
3. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
4. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ
5. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะกำหนด
7. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
8. งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
ปรับปรุงข้อมูล 3 พฤษฎาคม 2566

 

หมวด: