เขียนโดย Super User

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA 

64 ปก Page 01 250 64 ปก Page 02 250 64 ปก Page 03 250

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม"
"แนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
ที่สอดคล้องกับธุรกิจ"

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามกระบวนการ PDCA
"การประเมินคุณภาพ
และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ"

 ลูกศร สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 ลูกศร1 สรุปผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเป็นเจ้าของธุรกิจ

s

 

s1 s2
s3 s4
s5 s6
s7 s8

 

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

1. ทําหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ดําเนินการ บ่มเพาะผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไป
    ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กําหนด

2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม

3. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ บ่มเพาะ

5. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับการ บ่มเพาะ

6. ดําเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทาง ราชการ และที่คณะกรรมการบริหาร
    ศูนย์บ่มเพาะกําหนด

7. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

9. งานอื่นๆ ตามที่สถานศึก ษามอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2563

 

หมวด: