หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 3 ปี    
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์  หลักสูตร ปกติ / DVE
1.2 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า   สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า  หลักสูตร DVE 
1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล  หลักสูตร ปกติ
   สาขางานแม่พิมพ์โลหะ   หลักสูตร ปกติ
1.4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง  หลักสูตร ปกติ
1.5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  หลักสูตร ปกติ / DVE
1.6 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตร ปกติ
1.7 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  หลักสูตร ปกติ
1.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขางานสถาปัตยกรรม  หลักสูตร ปกติ
1.9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง  สาขางานอุตสาหกรรมยาง  หลักสูตร ปกติ
1.10 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตร ปกติ
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร ปกติ
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์  สาขางานโลจิสติกส์  หลักสูตร ปกติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี    
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  หลักสูตร ปกติ / DVE
   สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  หลักสูตร DVE 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6
1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม  หลักสูตร ปกติ / ม.6
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม  หลักสูตร ปกติ
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง  หลักสูตร ปกติ / DVE
1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  หลักสูตร ปกติ / DVE
1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  หลักสูตร ปกติ / DVE
1.7 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม  หลักสูตร ปกติ
1.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง  สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง  หลักสูตร ปกติ / ม.6
1.9 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ  หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6
1.10 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ  หลักสูตร DVE / ม.6
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  หลักสูตร ปกติ / ม.6
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตร DVE / ม.6

หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2566 หลักสูตร 2 ปี    
 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขางานเทคโนโลยียานยนต์  หลักสูตร DVE
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า  หลักสูตร DVE
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตร DVE
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  สาขางานเทคโนโลยียาง  หลักสูตร DVE


ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566