เผยแพร่ งานวิชาการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์                                                  
 
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย...นางนฤมล  แย้มศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 
การพัฒนาชุดการสอนฐานสมรรถนะหลักสูตรรายวิชาการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย
รหัสวิชา 30103-2103 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดย...ชาญชัย  แฮวอู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 messageImage 1635393523977
คู่มือดำเนินงานกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม
Suratthani Technical College "College Innovation"
โดย....สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  messageImage 1635759666565
ลูกศร  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรณที่ 21
      Participatory Management of Suratthani Technical College to Excellence to Support the Education Administration
      in the 21st Century
ลูกศร2  คู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรณที่ 21
      ฝ่ายวิชาการ
ลูกศร  คู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรณที่ 21
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ลูกศร2  คู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรณที่ 21
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ลูกศร  คู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรณที่ 21
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โดย....สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม
Invention and Innovation Management Strategies of Suratthani Technical College to Develop Potential to Become the College of Innovation
โดย....สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
การบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
โดย...เซฟดี ศรีเมือง
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
การพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดย...สุธี  ไทยเกิด
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โดย...สุธีร์  ก่อบุญขวัญ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2114 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
โดย...วรพงษ์ ภาราทอง 
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี