เผยแพร่ งานวิชาการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์                                                  
  กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่วิทยาลัยนวัตกรรม
Invention and Innovation Management Strategies of Suratthani Technical College to Develop Potential to Become the College of Innovation
โดย....สิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  การบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
โดย...เซฟดี ศรีเมือง
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  การพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดย...สุธี  ไทยเกิด
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โดย...สุธีร์  ก่อบุญขวัญ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2114 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
โดย...วรพงษ์ ภาราทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี