หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานยานพาหนะ

1. ควบคุมจัดหารถยนต์ให้เพียงพอต่อภารกิจของส่วนราชการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์

2. จัดทําประวัติการจดทะเบียน การต่อทะเบียน การโอนรถยนต์ การเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ของยานพาหนะ และการพัสดุต่างๆ ที่
    เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

5. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: