หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี                               

1. จัดทําร่างหนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง เก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐาน และ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
     เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

2. เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี

3. ประสานงานในเรื่องต่างๆ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา

5. จัดทําคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

7. เสนอโครงการร่วมของสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละโครงการ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน – ผู้สอน ได้รับความสะดวก และบริการที่ดีในการจัดการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

9. ส่งเสริมและสนับสนุน สาขาวิชาในเรื่องการบริหารและการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ วิชาชีพ

10. ส่งเสริมและสนับสนุน เรื่องการออกปฏิบัติงานระบบทวิภาคีร่วมกับสาขาวิชาและงาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

11. ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี

12. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

13. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: