งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


นายสมหมาย เยาว์แสง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทําแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
    และเอกชน ส่งเสริมการทําธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

2. วางแผน ดําเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถานประกอบการ
    หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทํา รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจําหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน
    การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการ ฝึก จัดทําทะเบียนผลิตผล และจําหน่ายผลิตผล

4. กํากับ ติดตาม และจัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ใน ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัด
    ทํารายงานเป็นประจําทุกเดือน

5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ - รายจ่าย ในการดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิด
    ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: