งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทํา และบริการข้อมูลและสารสนเทศ
   เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และ
   ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ด้วยระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและ งานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ อาชีพ

3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. กํากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

5. ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

 

หมวด: