เขียนโดย Super User

boss01

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

boss02
รองสราวุธ สมบูรณ์
boss02
boss04
นายสุธี  ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสราวุธ  สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นายสุธี  ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางนฤมล  แย้มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา