S 12615705 ขึ้นเว็บนางบัญชาลักษณ์  ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 รองสราวุธ สมบูรณ์
นายสัญญา ชูช่วย 
นางนฤมล แย็มศรี
รองจุฑามาศ
นายสราวุธ  สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสัญญา  ชูช่วย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นางนฤมล  แย้มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวจุฑามาศ  เมืองดี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา