S 12615705 ขึ้นเว็บ
ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

รองสราวุธ สมบูรณ์
นายสัญญา ชูช่วย
นางนฤมล แย็มศรี
รองจุฑามาศ
นายสราวุธ  สมบูรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสัญญา  ชูช่วย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นางนฤมล  แย้มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวจุฑามาศ  เมืองดี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา