เขียนโดย Super User

boss01

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

boss02
รองลัก
boss03
boss04
นายสุธี  ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายรักษ์วิเลิศ  รักษารัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
นายเซฟดี   ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางนฤมล  แย้มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา