เขียนโดย Super User

boss01

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

boss02

นายสุธี  ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

boss03

นายเซฟดี   ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

boss04

นางนฤมล  แย้มศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

boss05

นายรักษ์วิเลิศ  รักษารัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิชาการ