banner ITA

1) ข้อมูลพื้นฐาน    
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดองค์ประกอบ การเผยแพร่
01 โครงสร้าง - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น
รายละเอียด
02 ข้อมูลผู้บริหาร  - แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย
ประกอบด้วย
     1) ชื่อ - สกุล
     2) ตำแหน่ง
     3) รูปถ่าย
     4) ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น 
 รายละเอียด
03 อำนาจหน้าที่  - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น
01 รายละเอียด
02 รายละเอียด
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
- แสดงแผนการดำเนินภาารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
     2) เป้าหมาย
     3) ตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567   
แผนพัฒนาฯ
แผนปฏิบัติราชการ
05 ข้อมูลการติดต่อ  - แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) ที่อยู่สถานศึกษา
     2) หมายเลขโทรศัพท์
     3) E-mail
     4) แผนที่ตั้ง
รายละเอียด
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. เป็นต้น 
รายละเอียด
    
2) การประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  - แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน
รายละเอียด
 
3) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A  - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้
สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat Chatbot 
รายละเอียด
09 Social Network - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
รายละเอียด
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน รายละเอียด
   
4) การดำเนินงาน    
11 แผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปี 
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) โครงการหรือกิจกรรม
     2) งบประมาณที่ใช้
     3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
 รายละเอียด
12 ติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีรอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
รายละเอียด
13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
     1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
     2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     3) ปัญหาอุปสรรค
     4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปี งบประมาณปัจจุบัน
 รายละเอียด
    
4) การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ตัวอย่างเช่น 
     1) คู่มืองานทะเบียน
     2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
     3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
รายละเอียดคู่มือ
 - งานทะเบียน 
 
5) การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ประกอบด้วย
     1) บริการหรือภารกิจใด
     2) กำหนดวิธีการชั้นตอนในการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
รายละเอียด
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้
บริการ 
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณปัจจุบัน  
 รายละเอียด
17 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้
บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
รายละเอียด
18 E-service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภารรัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
รายละเอียด
    
6) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
19  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจจุบัน 
รายละเอียด 
20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจจุบัน 
รายละเอียด
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีปัจจุบัน
รายละเอียด
22 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย 
     1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
     2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
     3) ปัญหา อุปสรรค 
     4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปี 
รายละเอียด
 
7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนาม
ของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
 
24 การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
     2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
 
25  หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     3) การพัฒนาบุคลากร
     4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
 
26 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
     3) ปัญหา อุปสรรค
     4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565
 
 
8) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติชอบ 
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
     2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
     3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
     4) ระยะเวลาดำเนินการ
 
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
     1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
     2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
     3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมุลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

 
 
9)