หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานครูที่ปรึกษา 

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และ พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนํานักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ

4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบ
    แก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม
    และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา
    ติดตาม แนะนํา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผลการ ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสํานักงาน
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน
    การปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: