หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานสื่อการเรียนการสอน                                                                                      

1. วางแผนจัดหา จัดทําการให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ ในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน
    นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถานศึกษา

3. อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน

4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. รับผิดชอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสต
    ทัศนศึกษา

6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: