399050419 2657651911078744 322370226226958984 n

 

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

           นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางนฤมล แย้มศรี รองผู้อำนวยการฯ และนายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ร่วมให้สัมภาษณ์ รายการ "ท่าไม้ตาย" จากช่อง ThaiPBS โดยนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่อง " วิสัยทัศน์ นโยบายการสนับสนุนนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี " โดยมาจากผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี "เครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบอัตโนมัติ" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 เทคโนโลยีเกษตร ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี       
            ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีมีการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพผู้เรียน โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม