67 03 11 03

 วันที่ 8 มิถุนายน 2567

    ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และคณะนักประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ส่งมอบนวัตกรรม
"เครื่องล้างขมิ้นชันเพื่อการแปรรูปสำหรับชุมชน" ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    โดยสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม