[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หนังสือเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)