เขียนโดย Super User

 สำเนาของ 393004

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565

 

              รายการ                งบประมาณ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา รวม
   - เงินเดือน 61,674,700.00 7,463,000.00 8,505,000.00 77,642,700.00
   - ค่าตอบแทน 3,735,000.00 5,200,000.00 950,000.00 9,885,000.00
   - ค่าใช้สอย 1,450,000.00 1,700,000.00 2,660,000.00 5,810,000.00
   - ค่าวัสดุ 671,000.00 2,165,000.00 210,000.00 3,046,000.00
   - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,400,000.00 503,500.00 3,403,500.00
   - ค่าครุภัณฑ์ 18,888,880.00 500,000.00 1,888,300.00 21,277,180.00
รวม  87,919,580.00  18,428,000.00  14,716,800.00 121,064,380.00 


 ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

เขียนโดย Super User

 

รายการค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ        แหล่งงบประมาณ          รวม    หมายเหตุ 
   รายได้     งปม.   อุดหนุน 
    1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- เครื่องมือเตรียมวัสดุสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะและอโลหะ
- ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน MIG/MAG
- ครุภัณฑ์ชุดเครื่องดูดควันเชื่อมเคลื่อนที่แบบ 2 งวง
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU (ห้องพักครู)
     1

     1

     1

     2
   499,300

   500,000

   500,000

     47,000
   499,300

   500,000

         -

     94,000
       -

       -

       -

       -
       -

       -

   500,000

       -
    499,300

    500,000

    500,000

      94,000
 
    2 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU
- โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง
- เก้าอี้ประชุม (ประธาน)
- เก้าอี้ประชุม
     
     2

     1
     1
   10
     
     47,000

     26,000
       4,800
       2,750
     
     94,000

     26,000
       4,800
     27,500
       
       -

       -
       -
       -
           
       -

       -
       -
       -
     
      94,000

      26,000
        4,800
      27,500
 
    3 งานพัสดุ
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

     1
     3

     22,000
       2,500

     22,000
       7,500

       -
       -

       -
       - 

      22,000
        7,500
 
    4 งานวางแผนและงบประมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

     1
     1
 
     22,000
       6,300
 
     22,000
       6,300

       -
       -

       - 
       -

      22,000 
        6,300
 
    5 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
- เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU (ห้อง 743)
- เครื่องปริ้นส์เตอร์ ขนาด A3
- เครื่องพิมพ์เอกสาร ขนาด A1
       
     2
     1 
     1

     47,000
     15,000
   100,000 

     94,000
     15,000 
   100,000

       -
       -
       -

       - 
       -
       -

      94,000
      15,000 
    100,000
 
    6  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- เก้าอี้สำนักงาน (งานการเงิน)
- เก้าอี้สำนักงาน (รองผู้อำนวยการ)
     
     5
     1 
   
       4,000
       6,500
   
     20,000
       6,500
       
       -
       -
           
       -
       -

      20,000
        6,500 
 
    7 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง
- เก้าอี้ประชุม (ประธาน) 
- เก้าอี้ประชุม 
     
     1
     1
   12
   
     12,800
       4,800
       2,650
   
     12,800
       4,800
     31,800

       -       
       -
       -

       -
       -
       -
   
      12,800
        4,800
      31,800
 
    8  งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร)
- ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0
- ชุดปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์
     

     1

     1


3,000,000

5,000,000


         -

         -


3,000,000

5,000,000       -

       -3,000,000

5,000,000
 
                                       รวมเงิน   9,872,400  1,588,300  8,000,000   500,000    10,088,300   

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ        แหล่งงบประมาณ          รวม    หมายเหตุ 
รายได้  งปม.   อุดหนุน
    1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
- ซ่อมแซมห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ    
     
     1
   
120,000

120,000

     -

          -

120,000
 
    2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียนทฤษฎี 5405

     1 

67,000
       
67,000

     -

          -

67,000
 
    3 แผนกวิชาช่างเชื่อม
- กั้นห้องโลหะวิทยา

     1

135,000

135,000

     -

          -

135,000
 
    4 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 9 ชั้น 3

     1 

492,000

           -

     -

492,000

492,000 
 
    5 งานโครงการพิเศษ
- ปรับปรุงศูนย์ Fix It Center แบบถาวรประจำจังหวัด
     1  490,000            -      - 490,000 490,000   
                                       รวมเงิน   1,304,000  322,000      - 982,000 1,304,000   


ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


ลูกศร ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เขียนโดย Super User

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565
12

65สรุปยอดนักเรียน ปวชjpg
65สรุปยอดนักเรียน ปวสjpg
65สรุปยอดนักเรียน ป.ตรี


ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
                           ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เขียนโดย Super User

จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2564
(หน่วย : คน)
จำนวนบุคลากร 2 64

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2564

(หน่วย : คน)
จำนวนบุคลากร1 2 64


ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564