ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระบบปกติ)/ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1/2567

ที่

ระบบ/ระดับชั้น

นักศึกษา จำนวน(คน)

สถานประกอบการ จำนวน (แห่ง)

1.

ระบบปกติ ระดับ ปวช./ปวส.

724

349

2.

ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.2

17

11

3.

ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.3/ปวส.2

317

165

4.

ระบบทวิภาคี ระดับ ปริญญาตรี

121

55

รวมทั้งสิ้น

1,179

580

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระบบปกติ) ฝึกเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567
     2. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช.2 ฝึกเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนต่อเนื่อง
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ฝึกอาชีพ 1/2567, 2/2567, 1/2568
     3. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ฝึกเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ต่อเนื่อง (เป็นภาคเรียนสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ.2567
     4. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวส.2 ทวิวุฒิ ฝึกเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน
ต่อเนื่อง ฝึกในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1/2567 และฝึกประเทศจีน 2/2567
ระยะเวลาการฝึก ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
     5. การฝึกอาชีพระดับปริญญาตรี ฝึกต่อเนื่อง 2 ภาคเรียน (1/2567, 2/2567)
ระหว่างวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

arrow1ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการ (ระบบปกติ)/ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวนนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) / การฝึกวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ที่ ระดับชั้น/ห้อง ปกติ ปวช. ปกติ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ทวิภาคี ปวส. ทวิภาคี ป.ตรี
1  ปวช.2ชย.5 - - 41 - -
2  ปวช.3ชย.1 37 - - - -
3  ปวช.3ชย.2 40 - - -
4  ปวช.3ชย.3 36 - - -
5  ปวช.3ชย.4 39 - - - -
6  ปวช.3ชย.5 26 - - - -
7  ปวช.3ชย.6   - - 27 - -
8  ปวส.2ชย.3  - - - 25 -
9  ปวส.2ชย.4  - - - 39 -
10  ปวช.3ชก.1 35 - - - -
11  ปวช.3ชก.2 36 - - - -
12  ปวช.3ชก.3 40 - - - -
13  ปวช.3ชพ.1  12 - - - -
14  ปวส.2ทผ.1 - 40 - - -
15  ปวช.3ชช.1 28 - - - -
16  ปวช.2ชฟ.5 - - 20 - -
17  ปวช.3ชฟ.1 43 - - - -
18  ปวช.3ชฟ.2 39 - - - -
19  ปวช.3ชฟ.3 39 - - - -
20  ปวช.3ชฟ.4 40 - - - -
21  ปวช.3ชฟ.5 - - 14 - -
22  ปวส.2ชฟ.3 - - - 31 -
23  ปวช.3ชอ.1 33 - - - -
24  ปวส.2ชอ.2 - - - 15 -
25  ปวช.3ชส.1 37 - - - -
26  ปวช.3ชส.2 33 - - - -
27  ปวช.3ชส.3 27 - - - -
28  ปวส.2ชส.2 - - - 16 -
29  ปวช.3ชถ.1 35 - - - -
30  ปวช.3ชถ.2 14 - - - -
31  ปวช.3อย.1 13 - - - -
32  ปวส.2ทส.1 - 22 - - -
33  ปวส.2ทส.2 - 23 - - -
34  ปวส.2ทร.1 - - - 8 -
35  ปวช.3ลจ.1 18 - - - -
36  ปวส.2ลจ.1 - - - 22 -
37  ปวช.3มน.1 23 - - - -
38  ปวส.2มน.1 - 12 - - -
39  ปวส.2มน.2 - 14 - - -
40  เทคโนโลยียานยนต์  - - - - 24
41  เทคโนโลยียานยนต์ (สมทบ) - - -  - 21
42  เทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - 25
43  เทคโนโลยีไฟฟ้า (สมทบ) - - - - 25
44  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - - 22
45  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (สมทบ) - - - - 3
46  เทคโนโลยียาง  - - - -
  รวมทั้งสิ้น 723 111 102 156 127
   ปวช. ปวส. ระบบปกติ 834      
   ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี     258  
   ปริญญาตรี         127

 
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

 สำเนาของ 393004

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566

 

              รายการ                งบประมาณ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา รวม
   - เงินเดือน 51,796,000.00 7,182,000.00 7,106,000.00 66,084,000.00
   - ค่าตอบแทน 2,635,000.00 5,150,000.00 2,960,000.00 10,745,000.00
   - ค่าใช้สอย 600,000.00 610,000.00 2,735,000.00 3,945,000.00
   - ค่าวัสดุ 1,000,000.00 2,550,000.00 150,000.00 3,700,000.00
   - ค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 2,000,000.00 62,000.00 3,762,000.00
   - ค่าครุภัณฑ์ 3,200,000.00 - 935,860.00 4,135,860.00
   - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,385,560.00 - 897,000.00 10,282,560.00
   - งบรายจ่ายอื่นๆ 160,000.00 2,827,900.00 2,703,350.00 5,691,250.00
   - รายจ่ายอื่นๆ 10,000.00 384,035.34 605,614.50 999,649.84
รวม  70,486,560.00  20,703,935.34  18,154,824.50 109,345,319.84 


 ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566
-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
 

รายการค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ             แหล่งงบประมาณ        รวม    หมายเหตุ 
   รายได้  งปม.   อุดหนุน 
     1  แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 - เครื่องปรับอากาศ (ห้องอัจฉริยะ)

    2

    45,500

  91,000

     

     

  91,000
 
     2   งานบุคลากร
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
 - เครื่องสแกนเนอร์

    1
    1 

    11,000
    16,000

  11,000
  16,000
           
  11,000
  16,000 
 
     3   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    3 

    45,500
  136,500             
136,500 
 
     4   แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 - ตู้น้ำเย็น 

    1

    25,000
  25,000             
  25,000 
 
     5  หมวดภาษาอังกฤษ
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    1

    45,500

  45,500

     

     

  45,500
 
     6  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง

    2

    23,990

  47,980

     

     

  47,980
 
     7  งานบุคลากร
 - กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม

    2

    35,000

  70,000

     

     

  70,000
 
     8  แผนกวิชาช่างยนต์
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU

    2

    44,500

  91,000

     

     

  91,000
 
     9  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง

    1

    23,990

  23,990

     

     

  23,990
 
   10  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดสังคม
 - โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งขาแขวนผนัง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

    1
     
    5

    23,990

    25,000

  23,990
 
125,000
     -       
  23,990

125,000
 
   11   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 - โต๊ะหมู่บูชา

    1 

    16,000

  16,000 

     - 

     

  16,000 
 
                                       รวมเงิน     380,970  722,960      -       -  722,960  

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/รายการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

  ลำดับ                            รายการ จำนวน
 หน่วย
  หน่วยละ        แหล่งงบประมาณ          รวม    หมายเหตุ 
รายได้  งปม.   อุดหนุน
    1 แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งฯ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
     
     1
   
100,000

100,000

     -

      -

100,000
 
    2 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
- ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

     1 

100,000
       
100,000

     -

      -

100,000
 
    3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
- ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

     1

199,000

199,000

     -

      -

199,000
 
                                       รวมเงิน   399,000  399,000      -       - 399,000   


ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


ลูกศร1ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลูกศรข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565