ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ชุดสาธิตและระบบควบคุมขนส่งรถไฟฟ้าอัตโนมัติ ๖ สถานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)