67 03 11 03

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
    นางสาวอังศุมาลิน ชูเพชร ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และนายศุภชัย รักหนู ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แนะแนวนักเรียน นักศึกษา เรื่อง "การประเมิน คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์"
    นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ “การประชุมผู้ปกครอง”

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม