67 03 11 03

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายมหิดล สุรียพรรณ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางดวงฤดี เสนเรือง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ คณะกรรมการ และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566) โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ดังนี้
    1.นางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
    2. นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
    3. นางนฤมล แย้มศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
    4. นายวีระศักดิ์ ทองชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
    5. นายสมเกียรติ วาดอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
    6. นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
    7. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุมธงธน สิทธิคุณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม