66 11 14 02 66 11 14 01

 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566       

        นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา บริเวณประตูทางเข้าของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้เป็นเวรประจำสัปดาห์ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดย
 
  • นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กล่าวพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน
  • นายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การมีวินัยต่อตนเอง 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม