66 11 09 01 01

 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566       

          คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา บริเวณประตูทางเข้าของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้มี
  • นายมหิดล สุรียพรรณ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีแบบใหม่โดยใช้ WiFi
  • นายอิทธิเดช ชัยสิทธิ์ หัวหน้างานแนะแนว แจ้งข่าวสาร เรื่อง การยืนยันตัวตนในระบบทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่  

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม