66 11 07 05 01

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566       

        นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รายงานตัวกับ ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นายสุรพล โชติธรรมโม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นายธีระชัย จินตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และนายประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม