398324647 2654023058108296 4283679435111729476 n

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

           นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร) สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

  • นางบัณฑิตา ทวีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ประธานกรรมการ
  • นายสุรินทร์ ตำลิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร รองประธานกรรมการ
  • นายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ กรรมการ
  • นายธีระยุทธ เหมือนวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร กรรมการ
  • นางนฤมล แย้มศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี กรรมการ
  • นายนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล กรรมการ
  • นายประเสริฐ ถึงวิสัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร กรรมการและเลขานุการ

          ร่วมประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมี นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำเสนอโครงการแผนพัฒนาคนดีคนเก่งให้มีความสุข ณ ห้องประชุมดอนนก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม