icon newประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566

A3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารรอบทัวไป

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 
arrow1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลูกศร สาขางานยานยนต์
ลูกศร1 สาขางานเครืองมือกล
ลูกศร สาขางานโครงสร้าง
ลูกศร1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ลูกศร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ลูกศร1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์
ลูกศร สาขางานก่อสร้าง
ลูกศร1 สาขางานสถาปัตยกรรม
ลูกศร สาขางานอุตสาหกรรมยาง
ลูกศร1 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลูกศร สาขางานโลจิสติกส์
 
arrow1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลูกศร สาขางานเทคนิคยานยนต์
ลูกศร1 สาขางานเครื่องมือกล
ลูกศร สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
ลูกศร1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ลูกศร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ลูกศร1 สาขางานก่อสร้าง
ลูกศร สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
ลูกศร1 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
ลูกศร สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ
ลูกศร1 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ลูกศร สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
ลูกศร1 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 A4

รายชื่อนักศึกษายื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
arrow1 ระดับปริญญาตรี
ลูกศร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
ลูกศร1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ลูกศร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ลูกศร1 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง