เขียนโดย Super User

 

ลูกศร  คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565
ลูกศร1  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 680

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

          ที่ 1           ที่ 2          ที่ 3          รวม          gold          brons          zink          รวม
          23           11           1            35            29            8            1            38

  

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 ลำดับ   รายการ

 อันดับที่ 

 คะแนน  เหรียญ
arrow1ทักษะวิชาชีพ      
      1  ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   98.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold                        
      2 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1   98.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold                  
      3  ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1   98.00  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
      4 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม  1   98.00  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
      5 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 1   97.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      6 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   96.20 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      7  ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม  1   95.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      8  ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม 1   95.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
      9 ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1   95.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    10 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1   93.50 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    11  ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   93.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    12  ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 1   91.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    13 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   89.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    14 ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   85.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    15 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 1   85.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    16 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 1   85.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    17 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 1   84.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    18 ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 2   96.18 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    19 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2   92.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold
    20 ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม    87.60  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold   
    21 ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว 2   83.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
    22 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว 2   75.00 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
    23 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 5   70.00 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
    24 ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 4   60.00 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง  zink                          
    25 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองเบียร์เกมส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม   50.00   
arrow1ทักษะพื้นฐาน      
      1  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว  1   96.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      2 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว    94.00  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      3  การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว    93.00  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      4  การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว     92.30  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      5  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว   1   92.00  มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      6 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 1   88.50 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      7 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2   85.40 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว  2   83.00 มาตรฐานระดับเหรียญทอง  gold 
      9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว  2   79.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons 
    10 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 2   75.55 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
     11 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม 2   73.00 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
     12 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 3   77.00 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
     13 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 4   77.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons
     14 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว 5   74.00 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน  brons 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.15 น.