67 03 11 03

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้พบปะ และกล่าวให้โอวาทในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีความสุขในการเรียน การรักษาระเบียบวินัย แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทันสมัย และกล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษาที่ทำความดี
    นายสราวุธ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร แนะนำการใช้ห้องน้ำในแต่ละอาคารเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องด้วยมีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม