67 03 11 04

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.      

         ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าตรวจความพร้อมเพื่อขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้ขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ จำนวน ๕ สาขา ประกอบด้วย

๑) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์

๒) สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

๓) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

๔) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

๕) สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลิจิกคอนโทรล

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม