เขียนโดย Super User

 

ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวน
1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 689 คน
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี) 122 คน
3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   81 คน
4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี) 237 คน
5 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี) 125 คน
    1,254 คน
     
     
     

 

หมวด: