ba99

03-11-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11-09-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05-09-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
03-07-66  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-06-66 แบบ บก.06 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซื่งมิใช่งานก่อสร้าง
13-06-66 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-06-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
12-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ค่าหนังสือเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
11-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
13-02-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองกาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-02-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-02-66 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟ
                                

2333