สาขางาน   หลักสูตร    ปวช.1   ปวช.2   ปวช.3   ตกค้าง      รวม    
1. ช่างยนต์   ปกติ  158 139 171 28  496
 DVE  39 37 27 18 121
2. ยานยนต์ไฟฟ้า  ปกติ  31 0  0  0  31
3. ช่างกลโรงงาน  ปกติ  121  92  89  26  328
4. แม่พิมพ์โลหะ   ปกติ 0 0  9  11  20
4. ช่างเชื่อมโลหะ  ปกติ 41 18 25 13 97
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง   ปกติ 160 133 156 18 467
 DVE  26 11 14 6 57
6. ช่างอิเลิกทรอนิกส์  ปกติ  71 56 32 8 167
7. ช่างก่อสร้าง  ปกติ 123 93 88 21 325
8. สถาปัตยกรรม  ปกติ  59 37 46 14 156
9. อุตสาหกรรมยาง  ปกติ   14 14 11 1 40
10. เมคคาทรอนิกส์  ปกติ 41 29 22 0 92
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปกติ 81 71 53 1 206
12. โลจิสติกส์  ปกติ 24 20 18 4 66
รวม 989 750 761 169 2,669

 

หมวด: