[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น)