67 03 11 03

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสัญญา ชูช่วย รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพลิกโฉมสู่ความปกติวิถีใหม่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา แนวทางและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ของ (Social Innovation Toolkit)
-นายสัญญา ชูช่วย รองผู้อํานวยการฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่ออบรมวิธีการใช้ชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม (Social Innovation Toolkit) และได้มีขยายผลการใช้ชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมไปสู่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
-ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพลิกโฉมสู่ความปกติวิถีใหม่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา แนวทางและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ของ (Social Innovation Toolkit) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม