เขียนโดย Super User
 
รายชื่อนักเรียน ปวช.1arrow2
ปวช.1ชย.1ก.1 อ.สุชาติ ปวช.1ชย.1 ก.2 อ.ชนินทร์ 
 Line 1ย1ก1   Line 1ย1ก2
ปวช.1ชย.2ก.1 อ.นวลจันทร์ ปวช.1ชย.2ก.2 อ.ทัศนีย์
Line 1ย2ก1 Line 1ย2ก12
ปวช1ชย3 ก1อ วุฒิศักดิ์ ปวช1ชย.3 ก.2 อ.โกศล
 Line 1ย3ก1   Line 1ย3ก2
ปวช.1ชย. 4 อ.วันเฉลิม ปวช.1ชย. 4 อ.วันเฉลิม
Line 1ย4ก1 Line 1ย4ก2
 ปวช1ย5ก1อ ชยางกูร  ปวช. 1 ชย.5 ก.2 อ.ปรีชา
Line 1ย5ก1 Line 1ย5ก2
 ปวช1ชย6ก1อ วิทยา  ปวช.1ชย.6ก.2 อ.ธีรพงศ์
Line 1ย6ก1 Line 1ย6ก2

 

 
รายชื่อนักเรียน ปวส.1
 ปวส.1ชย.1ก.1อ.ปิยะพงศ์  ปวส.1 ชย.1 ก.2 อ.คณา
 Line 1ชย1ก1   Line 1ชย1ก2
 ปวส.1ชย.2ก.1 อ.สัมฤทธิ์  
Line 1ชย2 DVT Line    
 ปวส.1ชย.3 อ.ศิวณัฐ  ปวส.1ชย.3 อ.ศิวณัฐ
Line 1ย3ก1 Line 1ย3ก2 
 ปวส.1ชย.4 ก. 1อ.ธวัชไชย  ปวส1 ชย.4 ก.2 อ.วณิช
Line 1ย4ก1 Line 1ย4ก2

   

  
 รายชื่อนักเรียน ทลบ.1 
1ทลบ.1ยานยนต์ อ.ธนาวุฒิ เดี่ยวนิช   1ทลบ.2 บานยนต์ อ.พิระ วิจะสิกะ
 Line ทลบ1ย1  Line ทลบ1ย2