เขียนโดย Super User
                                                                                                                                      
ดูรายชื่อนักเรียน arrow1 ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปี รหัสกลุ่มเรียน ชื่อย่อกลุ่มเรียน จำนวน ครูที่ปรึกษา
ปวช.1/1 642010401 1ชฟ1 (กลุ่ม1) 23  นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ปวช.1/2 642010402 1ชฟ1 (กลุ่ม2) 22  นางสาวปรียาพร  นาคบำรุง
ปวช.1/3 642010403 1ชฟ2 (กลุ่ม1) 23  นายพิบูลย์  ศิวายพราหมณ์
ปวช.1/4 642010404 1ชฟ2 (กลุ่ม2) 22  นางสุคนธา  สิงห์กุล
ปวช.1/5 642010405 1ชฟ3 (กลุ่ม1) 23  นายสมหวัง  ศุภพล
ปวช.1/6 642010406 1ชฟ3 (กลุ่ม2) 22  นายสมหวัง  ศุภพล
ปวช.1/7 642010407 1ชฟ4 (กลุ่ม1) 23  นายสุริยา  ทองนพคุณ
ปวช.1/8 642010408 1ชฟ4 (กลุ่ม2) 21  นายสุริยา  ทองนพคุณ
ปวช.1/9 642010409 1ชฟ5 (กลุ่ม1) DVT 14  นายประหยัด  สมบัติทอง
    รวม 193  

 

QR CODE Lineกลุ่ม
ปวช.1ชฟ.1ก.1 อ.สมศักดิ์ ปวช.1ชฟ.1ก.2 อ.ปรียาพร
 Line 1ฟ1ก1   Line 1ฟ1ก2
ปวส.1ชฟ.2 ก.12 อ.พรรณผา ปวส.1ชฟ.2 ก.12 อ.พรรณผา
Line 1ฟ2ก1 Line 1ฟ2ก2
ปวส.1ชฟ.3 ก.1 อ.น้อย ปวส.1ชฟ.3 ก.1 อ.น้อย
 Line 1ฟ3ก1   Line 1ฟ3ก2
ปวช.1ชฟ.4ก.12 อ.สุริยา ปวช.1ชฟ.4ก.12 อ.สุริยา
 Line 1ฟ4ก1   Line 1ฟ4ก2
ปวช.1ชฟ.5 อ.ประหยัด  
Line 1ฟ5ก1  

  

                                                                                                                                      
ดูรายชื่อนักเรียน arrow1 ปวส.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปีรหัสกลุ่มเรียนชื่อย่อกลุ่มเรียนจำนวนครูที่ปรึกษา
ปวส.1/1 643010401 1ชฟ1 (กลุ่ม1) 23  นายสุรพล  ช่วยดำรงค์
ปวส.1/2 643010402 1ชฟ1 (กลุ่ม2) 22  นายวิสุทธิ์  พุทธิศาวงศ์
ปวส.1/3 643010403 1ชฟ2 (กลุ่ม1) 23  นางสาวพรรณผกา  ด้วงกูล
ปวส.1/4 643010404 1ชฟ2 (กลุ่ม2) 21  นางสาวพรรณผกา  ด้วงกูล
ปวส.1/5 643010405 1ชฟ3 (กลุ่ม1) DVT 23  นายน้อย  โซ่มาลา
ปวส.1/6 643010406 1ชฟ3 (กลุ่ม2) DVT 20  นายสมโชค  ชูเพ็ง
    รวม 132  

 

QR CODE Lineกลุ่ม
ส1ฟ1ก1 ส1ฟ1ก1
Line 1ฟ1ก1   Line 1ฟ1ก2
ปวส1ชฟ2ก12อ พรรณผกา ปวส1ชฟ2ก12อ พรรณผกา
Line 1ฟ2ก1 Line 1ฟ2ก2
ส1ฟ1ก1 ปวส1ชฟ3ก2อ สมโชค
Line 1ฟ3ก1 Line 1ฟ3ก1 

 

                                                                                                                                      
ดูรายชื่อนักเรียน arrow1 ทลบ.1 เทคโนโลยีไฟฟ้า
ชั้นปีรหัสกลุ่มเรียนชื่อย่อกลุ่มเรียนจำนวนครูที่ปรึกษา
ทล.บ.1/1 64410401 1 ทล.บ.1 ไฟฟ้า 25  นายน้อย  โซ่มาลา
ทล.บ.1/2 64410402 1 ทล.บ.2 ไฟฟ้า 22  นายประหยัด  สมบัติทอง

  

QR CODE Lineกลุ่ม
 1ทลบ.1 ไฟฟ้า อ.น้อย  1 ทลบ.2 ไฟฟ้า อ.ประหยัด
 Line 1ทลบ1  Line 1ทลบ2