หมวด:

 ba99

03-07-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-06-66 แบบ บก.06 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซื่งมิใช่งานก่อสร้าง
13-06-66 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-06-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ (11 สาขาวิชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
12-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ค่าหนังสือเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
11-05-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
13-02-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองกาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-02-66 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-02-66 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟ
                                                          arrow1คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2333


   หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานพัสดุ  

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
    ให้เป็นไปตามระเบียบ

2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
    ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 7 พฤษภาคม 2564