67 03 11 03

 วันที่ 10 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
    นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา แนะแนวเรื่อง “นักศึกษาวิชาทหาร”
    ว่าที่ ร.อ.อัมรินทร ทองรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ “การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร การขึ้นทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร” และนำเสนอสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักศึกษาวิชาทหาร ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับชม
    นายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ หัวหน้างานปกครอง พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา “ตรวจเครื่องแต่งกาย”

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม