077117
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
194
229
1078
74647
3501
5842
77117

IP คุณ: 54.234.190.237
เวลา : 2018-01-19 23:14:25

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

โควตา ศึกษาต่อ

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) โดยจัดสรรให้กับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ดังนี้

๑. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                                   จำนวน ๑ คน  

๒. สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม                                            จำนวน ๑ คน (รับเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์)

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม ที่มีความประสงค์       จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑   

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา         ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา               สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ สามารถเลือกสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. สมัครทางระบบออนไลน์

๒. สมัครทางไปรษณีย์

๓. สมัครด้วยตนเอง

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐

 

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการ   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตร ๓ ปี           เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร ๓ ปี

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง,          เทคนิคสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนก      ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐   

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg